Posty Tagowane ‘odpady spożywcze’

Odbiór odpadów spożywczych-jak przygotować się na kontrolę Sanepidu ?

Jak postępować z odpadami spożywczymi w gastronomii by nie dać zaskoczyć się kontroli Sanepidu?

Prowadzisz działalność gastronomiczną? Podczas przygotowywania posiłków wytwarzasz odpady spożywcze – pochodzenia roślinnego oraz pochodzenia zwierzęcego kategorii 3. Czy zorganizowałeś już odbiór odpadów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Nie daj się zaskoczyć bardzo częstym ostatnio kontrolom Sanepidu.
W niniejszym znajdziesz wszystko, co należy wiedzieć o odpadach organicznych z gastronomii by uniknąć kar środowiskowych.

Czym są odpady spożywcze – czyli o regułach, wg.których warto z nimi postępować.

Radzenie sobie z odpadami powstającymi wskutek prowadzenia działalności gospodarczej nie jest tematem łatwym. Przed szczególnym wyzwaniem stoją przedsiębiorstwa gastronomiczne, które muszą zatroszczyć się o odbiór odpadów kuchennych, przestrzegając przy tym wszystkich reguł, jakie zakłada na nie Sanepid. Jak zorganizować odbiór odpadów z firm gastronomicznych by prowadzić restaurację, bar czy pizzerię w pełni zgodnie z prawem?
Czym są odpady spożywcze?
Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, odpady gastronomiczne to „wszystkie odpady żywnościowe, w tym zużyty olej kuchenny pochodzący z restauracji, obiektów gastronomicznych i kuchni, łącznie z kuchniami zbiorowymi i domowymi.”
Odpady spożywcze powstają w barach, pubach, restauracjach, kawiarniach. Ale nie tylko: także w stołówkach szkolnych, pracowniczych czy szpitalnych, punktach gastronomicznych w obiektach hotelarskich i sportowych oraz środkach transportu publicznego (takiego jak statki, pociągi czy samoloty).

Trzy grupy odpadów spożywczych

Odpady spożywcze można podzielić na trzy podstawowe grupy.
I-wsza z nich to produkty, które uległy zepsuciu lub dla których upłynął termin ważności.
II-ga grupa to odpady, które powstają na etapie przygotowywania potraw (np. obierki ziemniaków, zużyte oleje).
III-cia grupa to resztki jedzenia, które nie zostały zjedzone przez klientów, a zatem są pozostałościami na ich talerzach.

Odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3.

Szczególną grupę odpadów spożywczych stanowią odpady pochodzenia zwierzęcego, określane jako odpady kategorii 3.
Ich fachowa nazwa to uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego. Uznawane są za odpady niebezpieczne i należy je odpowiednio utylizować – nie mogą one trafiać do zwykłych kontenerów.

Zasady obchodzenia się z odpadami spożywczymi w firmie gastronomicznej

Przepisy prawne regulują szereg działań, związanych z odpadami kuchennymi. Przede wszystkim odpady żywnościowe w firmach gastronomicznych muszą być składowane w zamykanych, odpowiednio skonstruowanych pojemnikach. Pojemniki takie są łatwe do wyczyszczenia i dezynfekcji, łatwe do utrzymywania ich w dobrym stanie.
Worki w koszach na śmieci w lokalach gastronomicznych powinny być usuwane po wypełnieniu 2/3 objętości pojemnika, w którym się znajdują oraz zawsze na zakończenie dnia pracy. Nie zostawia się rozpoczętego zapełnianiem odpadami worka na noc.

Prawo wprowadza także wiele zakazów, dotyczących odpadów kuchennych.
Niespożyte przez klientów potrawy i reszty potraw nie mogą zostać podane ponownie, nawet jeśli zastosowana zostanie obróbka termiczna. Nie można takich potraw zamrażać. Nieskonsumowane przez gości jedzenie staje się odpadem, który należy wyrzucić.

Ważna, a często zupełnie pomijana, kwestia ścieków z działalności gastronomicznej

Zabrania się wprowadzania do wód odpadów ciekłych – na przykład zużytego oleju.
Do urządzeń kanalizacyjnych nie można wprowadzać także odpadów stałych, nawet rozdrobnionych, mogących zmniejszyć przepustowość przewodów kanalizacyjnych. Unieszkodliwianie odpadów gastronomicznych przy wykorzystaniu młynków koloidalnych także jest poza normami prawa.
Zabronione jest w końcu dokarmiane resztkami pochodzącymi z kuchni zwierząt gospodarczych i leśnych.

Jedyną słuszną opcją pozbycia się odpadów z kuchni jest wyspecjalizowany odbiorca odpadów spożywczych, który zadba o to, by nie były one magazynowane i nie ulegały rozkładowi czy nie stały się pożywką dla gryzoni, owadów i bakterii w lokalu gastronomicznym czy na jego zapleczu.
Odpady odbierane przez naszą firmę trafiają np. na biogazownię, w której skutecznie je utylizujemy.
W swojej ofercie poza obiorem odpadów kuchennych (zarówno pochodzenia roślinnego jak i odpadów kat. 3 i zlewek) dostarczamy odpowiednie, szczelne pojemniki na te odpady. Posiadamy beczki na zlewki o pojemności 60-660L, a także zwykłe pojemniki w rozmiarach od 120 L do 660 L i kontenery do 25 m3.
Po więcej informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Odbiór odpadów z firm gastronomicznych – wymagania

Najważniejsze wymaganie, nałożone na odbiór odpadów spożywczych z obiektów gastronomicznych, to wymóg przekazywania ich odpowiedniej firmie, która zajmie się profesjonalną utylizacją. Przedsiębiorstwo gastronomiczne – restauracja, bar czy kawiarnia – powinno mieć umowę na odbiór odpadów kuchennych oraz dokument potwierdzający ten odbiór – Kartę Przekazania Odpadów lub w przypadku odpadów kategorii 3 – dokument handlowy UPPZ.

Karta Przekazania Odpadów (KPO)

Jest to podstawowy element dotyczący ewidencji odpadów. Dowodzi on prawidłowego przekazania odpadów do specjalistycznych ich odbiorców. Zawiera dane posiadacza odpadów, miejsce przeznaczenia odpadów, sposoby gospodarowania odpadami i dane o ich pochodzeniu oraz miejsce pochodzenia i przeznaczenia odpadów.
Jak wspomnieliśmy wcześniej, na Kartę Przekazania Odpadów nie muszą trafić odpady o kodzie 16 03 80, czyli produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia. Takie odpady podlegają pod decyzje weterynaryjne.

Odbioru odpadów kategorii 3 nie trzeba rejestrować na Karcie Przekazania Odpadu

Posiadanie wymaganej dokumentacji jest sprawdzane przez służby Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas kontroli firm gastronomicznych.
Jedyną grupą odpadów spożywczych, co do której nie wymaga się odbioru przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, są resztki jedzenia, które pozostały na talerzach klientów – czyli odpady pokonsumpcyjne. Jeśli nie zawierają one odpadów niebezpiecznych, można je wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
To znaczy, że od momentu wydania posiłku, powstałych odpadów nie traktuje się jako tych z prowadzenia działalności gospodarczej. Będąc odpadami wynikającymi z bytowania ludzi zalicza się je do odpadów komunalnych.

Pojemniki na odpady organiczne w gastronomii

Inna kwestia kontrolowana przez Sanepid to posiadanie odpowiednich pojemników na odpadki organiczna. Jak już wspomnieliśmy, muszą one być szczelne, zamykane, utrzymane w dobrym stanie, czyszczone i dezynfekowane.  Szczególnie w pomieszczeniach, gdzie przygotowywane są posiłki, kosze muszą mieć zamknięcie – wykorzystuje się na przykład zamknięte kosze z pedałem nożnym.

Przy okazji pojemników warto wspomnieć o kolejnym dokumencie, wymaganym przez służby sanitarne, czyli Dobrych Praktykach Higienicznych (GHP). W nim zawiera się informację, jak myć i dezynfekować pojemniki na odpady spożywcze.
W odniesieniu do odpadów, dokument Dobre Praktyki Higieniczne powinien opisywać sposób gromadzenia odpadów (określone miejsca) oraz wskazywać sposób usuwania odpadków. Ważne jest zawarcie w nim informacji o tym, jak i kiedy ma być sprzątane i zabezpieczane miejsce gromadzenia odpadów przed dostępem insektów i gryzoni.

Dodatkowe kwestie, związane z odbiorem odpadów kuchennych

W kuchniach lokali gastronomicznych powstają nie tylko odpady spożywcze. Podczas prowadzenia restauracji powstają ścieki, które również właściciel lokalu musi odprowadzać zgodnie z prawem.
Jeśli restauracja jest własnością, powinna mieć pozwolenie na spuszczanie swoich ścieków do kanalizacji. Ponadto na lokalach gastronomicznych, w których korzysta się z foliowych reklamówek (np. do pakowania jedzenia na wynos), ciąży konieczność odprowadzania tzw. opłaty recyklingowej. O te wszystkie rzeczy muszą się zatroszczyć właściciele lokali gastronomicznych, jeśli chcą prowadzić swoją działalność zgodnie z prawem.

Jak odbiorca odpadów spożywczych postępuje dalej z tymi odpadami?

Wyróżnić można trzy główne sposoby unieszkodliwiania odpadów spożywczych, stosowane przez firmy, zajmujące się obiorem odpadów, w tym odbiorem odpadów kat. 3. Pierwszy z nich to recycling, polegający na wykorzystaniu odpadów spożywczych w biogazowniach. Drugi sposób to kompostowanie w specjalnych pryzmach. Jeśli nie jest możliwe zastosowanie pierwszego lub drugiego rozwiązania, odbiorcy odpadów spożywczych pozostaje ich utylizacja. Jest to zgodne z tzw. hierarchią sposobów postępowania z odpadami.
Zakłada ona kolejno:
– zapobieganie powstawaniu odpadów,
– przygotowanie do ponownego użycia,
– recykling,
– inne procesy odzysku i unieszkodliwianie
– oraz przechodzenie do kolejnych poziomów hierarchii dopiero, gdy nie da się przetworzyć odpadów w sposób, który jest w hierarchii wcześniej.

Zawieranie współpracy z odbiorcą opadów spożywczych – najważniejsze zagadnienia

Zawierając współpracę z odbiorcą odpadów spożywczych, należy dopilnować, by została zawarta odpowiednia umowa, potwierdzająca taką współpracę, a która będzie potem dowodem dla Sanepidu w razie kontroli. Warto ustalić wszystkie inne kwestie związane z dokumentacją, a następnie praktyczne elementy odbioru odpadów kuchennych. Przedsiębiorstwo przed przystąpieniem do współpracy prosi się o opisanie wszystkich odpadów, jakie generuje do momentu wydania posiłków. To pozwoli na określenie np. odpowiedniej metody ich późniejszej utylizacji. Należy ustalić, czy przedsiębiorstwo posiada opakowania recyklingowe. Jeśli nie, warto skorzystać z oferty firmy, która takie udostępnia lub nawiązać współpracę z organizacją odzysku opakowań. Należy także ustalić, czy firma wykorzystuje reklamówki foliowe i odprowadza opłatę recyklingową. Ostatnią kwestią jest zadbanie o pozwolenie na wpuszczenie swoich ścieków do kanalizacji.

ZEME zapewnia kompleksową obsługę w zakresie odbioru odpadów spożywczych i kategorii 3 w każdym typie lokalu gastronomicznego – zapraszamy do współpracy.

Jak podnieść wartość odpadu spożywczego o 160%?

Zagospodarowanie odpadów spożywczych na cele paszowe

Coraz większym problemem w Polsce, jak i Europie staje się ilość odpadów spożywczych powstających w procesie produkcyjnym. Jest ona szczególnie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców z przemysłu spożywczego ze względu na rosnące koszty utylizacji przeterminowanej żywności. Jednym ze sposobów ograniczenia tych kosztów jest wykorzystanie go do produkcji paszy. Rozwiązanie to pozwala obniżyć koszt wywozu odpadów, a w niektórych sytuacjach zamienia odpad w źródło przychodu dla firmy. Oprócz korzyści finansowych działanie to ogranicza emisję dwutlenku węgla, który jest odpowiedzialny za zmiany klimatu.

Odpady spożywcze nie zawsze muszą zostać poddane standardowej utylizacji. Można wykorzystać je na cele paszowe.

Odpady spożywcze, które mają potencjał zastosowania jako produkty paszowe, powstają w różnych firmach spożywczych: piekarniach, cukierniach, zakładach mleczarskich, owocowo-warzywnych, tłuszczowych, etc. 

Istnieje wiele możliwości wykorzystania tego typu produktów w żywieniu trzody chlewnej na sucho. Najistotniejsze przy tym jest określenie wartości odżywczej danego odpadu. Zależy ona od rodzaju surowca, stopnia zanieczyszczenia produktu i technologii produkcji. Z reguły są to produkty o dużej zawartości białka, skrobi, węglowodanów i tłuszczów. Najczęściej wykorzystywane produkty jako dodatki do produkcji paszy lub bezpośredniego karmienia zwierząt to:

– mączka biszkoptowa,

– grys ciasteczkowy,

– mąka chlebowa,

– płatki czekoladowe,

– bułki (odpad 02 06 01),

– pieczywo,

– chipsy ziemniaczane,

– obierzyna ziemniaczana,

– wywar gorzelniany płynny.

Przy zastosowaniu odpowiednich procedur powyższe odpady spożywcze mogą zostać sklasyfikowane jako produkt paszowy. Wprowadzenie ich do obrotu wymaga spełnienia restrykcyjnych wymagań pod względem przechowywania, oznakowania (etykieta paszowa) i transportu (zezwolenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii). W wyjaśnieniu i indywidualnej analizie wszystkich istotnych kwestii, pomoże Ci firma ZEME.  

Zalety alternatywnych metod utylizacji odpadów spożywczych

Materiały paszowe można postrzegać w wymiarze ekonomicznym, środowiskom, a nawet etycznym, dlatego wiele firm przyjmuje tego typu surowce i wykorzystuje je do produkcji paszy. Dzięki wyżej wymienionym produktom obniżymy koszty żywienia zwierząt, jak i ograniczymy emisję dwutlenku węgla (rocznie o 0,62 mln ton mniej CO2 przy zastosowaniu diety mieszanej z 10% udziałem produktów paszowych). Badania przeprowadzone w ramach projektu NOSHAN pokazały również, że użycie składników z produktów ubocznych wpływa na poprawę zdrowia zwierząt. Niektóre spożywcze produkty uboczne, jak np. wytłoczyny z oliwek, mogą polepszyć ogólny stan zdrowia jelit trzody chlewnej i drobiu. Wykorzystanie odpadów spożywczych obniży również areał przeznaczony pod uprawę na pasze. Ograniczy także ekotoksyczność dzięki braku konieczności stosowania nawozów chemicznych i pestycydów na tych gruntach.

Polska znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem marnowanej żywności. Szacuje się, że w naszym kraju marnuje się około 9 mln ton produktów spożywczych rocznie. Większość z nich może być jednak wykorzystana jako produkt paszowy, a wytwórca odpadu może zaoszczędzić na tej operacji nawet do 160% wartości. Jeśli masz odpady, które mogą klasyfikować się jako materiał paszowy – skontaktuj się z nami – zajmujemy się odbiorem odpadów kat. III w ilościach hurtowych, transportem oraz kompleksową utylizacją spożywki. 

 

Powered by

VFE

Newsletter

Zapisz się do newslettera Zeme, a my zadbamy o comiesięczną aktualizację Twojej wiedzy w zakresie gospodarki odpadów.

Bądź na bieżąco z najistotniejszymi aktualizacjami prawnymi i newsami technologicznymi

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamów odbiór odpadów