Zamknij
Budzik 0dni 0h 0m 0s
BEZPŁATNY WEBINAR!
Webinar dla odbiorców odpadów: Zoptymalizuj swoje codzienne operacje z ZEME 360. Zarejestruj się
Weź udział

Polityka prywatności

Jako właściciel strony zeme.com.pl szanujemy prywatność jego użytkowników. Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i dbamy o te dane.

I. Informacje ogólne

Niniejszy dokument zawiera zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach na stronie internetowej https://zeme.com.pl/. Właścicielem strony jest ZEME sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stępińska 9, 00-739 Warszawa, KRS 0000764858, NIP 5213851919, zwana dalej „Operatorem”.

Stworzenie niniejszej polityki prywatności oraz wykorzystywania przez Operatora plików cookies ma na celu zwrócenie uwagi użytkowników na znaczenie ochrony prywatności osób korzystających ze strony internetowej https://zeme.com.pl/ (dalej jako „Serwis") przy jednoczesnym spełnieniu wymogów nałożonych przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), powszechnie znanego jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Poniższe informacje zapewnią Ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy poniżej w Polityce prywatności.

Rejestracja danych w Serwisie

Kto jest stroną odpowiedzialną za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. „administratorem”)?

Dane w Serwisie są przetwarzane przez Operatora, którego dane kontaktowe dostępne są w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO „administratorem”)” niniejszej Polityki prywatności.

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku ich udostępnienia. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane są zapisywane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich rejestrację podczas wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są zapisywane automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny.

W jakich celach wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania Serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa w zakresie swoich danych?

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach.

II. Oświadczenie o ochronie danych

Za każdym razem, gdy korzystasz z Serwisu, mogą być gromadzone różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu zbierane są dane.

Wyjaśniamy, że transmisja danych przez Internet (np. za pośrednictwem komunikacji e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w RODO „administratorem”)

Administratorem przetwarzania danych w Serwisie jest:

ZEME Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Stępińska 9, 00-739 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000764858, NIP 5213851919,
reprezentowana przez Kacpra Adamowicza – Prezesa Zarządu

Telefon: +48 22 299 52 50
e-mail: biuro@zeme.com.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.). W przypadku zarządzania danymi osobowymi w Serwisie taką rolę pełni Operator.

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z przepisów podatkowych lub prawa handlowego); w tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych w Serwisie

Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w Twoim urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie art. 173 i art. 174 Prawa telekomunikacyjnego. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są potrzebne do wykonania umowy lub do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, jeżeli Twoje dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres czynności przetwarzania danych jest możliwy wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również odwołać każdą zgodę, której już nam udzieliłeś/udzieliłaś. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO).

W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, masz prawo – w dowolnym momencie – wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Aby określić podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, zapoznaj się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie przedstawić przekonujące i uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub jeśli celem przetwarzania jest dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, których dotyczy problem, do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń przepisów RODO osoby, których dane dotyczą, uprawnione są do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w miejscu popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych na drodze prawnej. W Polsce takim organem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO). W przypadku jakichkolwiek skarg lub zapytań możesz w każdej chwili skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO) telefonicznie lub mailowo.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ulica Stawki nr. 2, 00-193 Warszawa
tel.: 22 531-03-00
godziny pracy: 8.00–16.00
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali Tobie lub osobie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje o sprostowaniu i usunięciu danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o Twoich archiwalnych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

W przypadku zakwestionowania przez Ciebie poprawności Twoich danych osobowych, które zarchiwizowaliśmy, zwykle potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania dochodzenia masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania ich usunięcia.

Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a Ty potrzebujesz ich do obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeżeli wniosłeś/wniosłaś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały zostać ze sobą porównane. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś/ograniczyłaś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przesyłasz do nas jako Operatora, Serwis może wykorzystywać program szyfrujący SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

III. Zapisywanie danych w Serwisie

Ciasteczka

Serwis używa tego, co potocznie określa się jako „pliki cookie”. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód na Twoim urządzeniu. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub są trwale archiwizowane na Twoim urządzeniu (cookies stałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Twoim urządzeniu, dopóki nie usuniesz ich aktywnie lub nie zostaną automatycznie usunięte przez Twoją przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że pliki cookie stron trzecich są przechowywane na Twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Tobie lub nam korzystanie z niektórych usług oferowanych przez stronę trzecią (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez plików cookie (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkowników lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia niektórych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka) lub które są niezbędne do optymalizacji (niezbędne pliki cookie) Serwisu (np. pliki cookie, które dostarczają wymiernych informacji o odbiorcach sieci), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że powołano się na inną podstawę prawną. Operator ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookies w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług Operatora. Jeżeli zwrócono się do Ciebie o zgodę na przechowywanie plików cookies i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 174 Prawa Telekomunikacyjnego); zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Masz możliwość ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, że będziesz powiadamiany o każdym umieszczeniu plików cookie i zezwolisz na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Możesz również wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje Serwisu mogą być ograniczone.

W przypadku wykorzystywania plików cookie stron trzecich lub wykorzystywania plików cookie do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w związku z niniejszą Polityką prywatności i, jeśli ma to zastosowanie, poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca Serwisu i jego stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje obejmują: (1) typ i wersję używanej przeglądarki, (2) używany system operacyjny, (3) adres URL strony odsyłającej, (4) nazwę hosta komputera, z którego uzyskuje się dostęp, (5) czas zapytania do serwera, (6) adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator Serwisu ma prawnie uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji Serwisu. W tym celu konieczne jest rejestrowanie plików dziennika serwera.

Zapytanie przez e-mail lub telefon

Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail lub telefon, Twoja prośba, w tym wszystkie wynikające z niej dane osobowe (imię i nazwisko, prośba) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojej prośby. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania działań poprzedzających zawarcie umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach dane przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zostały pozyskane; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do momentu zażądania przez Ciebie ich usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub wygaśnięcia celu przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

IV. Usługi niestandardowe

Postępowanie z danymi kandydata

Odwiedzającym naszą stronę internetową oferujemy możliwość składania do nas aplikacji o pracę (np. pocztą elektroniczną, za pośrednictwem usług pocztowych poprzez przesłanie internetowego formularza podania o pracę). Poniżej przedstawimy zakres, cel i wykorzystanie danych osobowych zebranych od Ciebie w związku z procesem aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi prawami do prywatności danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Twoje dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel zbierania danych

Jeśli złożysz nam podanie o pracę, będziemy przetwarzać powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), jeśli są one niezbędne do podjęcia decyzji dotyczącej założenia lub stosunek pracy. Podstawą prawną ww. jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Ogólne negocjacje umów) oraz – o ile wyrazisz na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną zgodę. W naszej firmie Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojego podania o pracę.

Jeżeli Twoja aplikacja o pracę zakończy się rekrutacją, przekazane przez Ciebie dane zostaną zarchiwizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych.

Okres archiwizacji danych

Jeżeli nie będziemy mogli złożyć Ci oferty pracy lub odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania podanych przez Ciebie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do 6 miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej (odrzucenia lub wycofania wniosku). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy przestanie obowiązywać cel dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych wykluczają usunięcie.