Przewóz odpadów w systemie PUESC (SENT) - klasyfikacja CN i rejestracja w PUESC

zgłoszenie_odpadów_w_systemie_PUESC.jpg

Przewóz odpadów w systemie PUESC (tzw. systemie SENT) - klasyfikacja CN i rejestracja w PUESC

Autorem artykułu jest: ZEME Sp. z o.o.

W dniu 18.04.2017 r. weszła w życie Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. 2017 poz. 708). Dlaczego o niej piszemy? Otóż w tym dniu ogromnej zmianie uległy przepisy dotyczące transportu części odpadów – tzw. towarów „wrażliwych”. Dotychczas transport odpadów ograniczał się do sporządzenia Karty Przekazania Odpadu (KPO) i spełnienia przepisów odrębnych, w tym np. dotyczących transportu substancji niebezpiecznych (ADR). 

Klasyfikacja CN odpadów

Od momentu wprowadzenia przytaczanej Ustawy należy w pierwszej kolejności przeprowadzić klasyfikację odpadów podlegających/niepodlegających zgłoszeniu w systemie PUESC (tzw. SENT) w oparciu o kody CN zawarte w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. W dokumencie tym zostały wyszczególnione następujące numery dotyczące odpadów: CN 2710 oraz CN 3825. Pozostałe numery dotyczą PRODUKTÓW i nie powinny być wykorzystywane do celów klasyfikacyjnych (w omawianym przez nas przypadku). 

Których odpadów dotyczy zgłoszenie w systemie PUESC ?

Zgodnie z Art. 3 Ustawy o systemie monitorowania – zgłoszeniu podlega przewóz TYLKO odpadów pod kodem CN 2710, tym samym ze zgłoszenia wykluczone zostały odpady należące do CN 3825, czyli:

  • odpady rozpuszczalników organicznych nienadających się do dalszego wykorzystania jako produkty wyjściowe,
  • odpady płynne z trawienia metali (np. kwasy, alkalia),
  • odpadowe płyny hydrauliczne, hamulcowe i zapobiegających zamarzaniu,
  • szpitalne, stomatologiczne i weterynaryjne,
  • pozostałe odpady przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych.

Co więc podlega zgłoszeniu? W CN 2710 wymienione zostały szeroko rozumiane „oleje odpadowe”:

  • oleje, które nie nadają się już do użycia jako produkty podstawowe (Katalog Odpadów grupa 13),
  • oleje szlamowe ze zbiorników zasobnikowych olejów ropy naftowej (grupa 5),
  • oleje w postaci emulsji w wodzie lub mieszaniny z wodą, które powstały w wyniku rozlania oleju, mycia zbiorników zasobnikowych lub stosowania cieczy chłodząco-smarujących podczas obróbki skrawaniem.

Szczególnie istotne znaczenie ma ostatnia grupa, w ramach której możemy wyodrębnić różne substancje i mieszaniny z olejami (nawet w małej ich ilości), w tym najczęściej występujące i wytwarzane przez Przedsiębiorców: wody zaolejone, emulsje, chłodziwa, czy odpady z czyszczenia separatorów np.: 12 01 09*, 13 01 05*, 13 05 07*, 13 08 02*, 19 08 10* i inne. 

Od jakiego momentu obowiązuje zgłoszenie (podstawa prawna) w systemie PUESC

Ta sama Ustawa określa również, od jakiego momentu należy dokonywać zgłoszenia w systemie PUESC. Podstawę zgłoszenia zgodnie z Ustawą stanowi masa odpadów BRUTTO powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów.  W tak skonstruowanym zapisie poza samym odpadem należy również zwrócić uwagę na opakowanie, gdyż również ono ma wpływ na ostateczną masę przewożonego ładunku.
Zgłoszenie odbywa się przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (w skrócie PUESC).

Strona PUESC jest dobrze prowadzona, szczególnie w FAQ znajdują się odpowiedzi na wiele pytań praktycznych związanych z przygotowaniem i nadzorem zgłoszeń. 

Jak dokonać zgłoszenia odpadów (konto podstawowe i rozszerzone) w systemie PUESC

Przedsiębiorcy spełniający ustawową definicję podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika odpadów (zgodnie z Ustawą) zobowiązani są do dokonania rejestracji konta na stronie Internetowej PUESC.

Rejestrować można się w trybie podstawowym i rozszerzonym. W przypadku przewoźnika i podmiotu odbierającego (uzupełniającego zgłoszenie o informację, o odbiorze towaru) – wystarczy konto podstawowe, zakładane przez krótki proces rejestracyjny na stronie Internetowej PUESC. Natomiast w przypadku podmiotu wysyłającego zobowiązanego do zgłaszania przewozu konieczne jest założenie konta w trybie rozszerzonym. W tym przypadku poza kontem podstawowym należy zarejestrować dane osoby fizycznej (posługujemy się własnym imieniem i nazwiskiem), dane podmiotu wysyłającego, a na koniec ustanowić tę osobę jako reprezentanta firmy w usłudze „e-Klient", dostępnej na PUESC po zalogowaniu (uwierzytelnienie osoby fizycznej przez dany podmiot wysyłający). Dopiero po tak przeprowadzonym procesie będzie można dokonywać zgłoszeń transportów odpadów w systemie.

Pełnomocnictwo dla osób trzecich w zakresie działania w imieniu uczestników przewozu odpadów niebezpiecznych

W związku z wieloma pytaniami, pragnę również podkreślić, iż istnieje prawna możliwość upoważnienia osoby fizycznej w zakresie reprezentowania uczestnika przewozu wysyłającego/odbierającego/przewoźnika w zakresie działania w ich imieniu na platformie PUESC. W tym celu należy przygotować stosowne pełnomocnictwo, w którym będzie określony zakres działania w imieniu uczestnika przewozu. Zgodnie z powyższym jest więc możliwe np. upoważnienie podmiotu odbierającego lub firmy świadczącej usługi outsourcingu środowiskowego w zakresie zgłaszania przewozu w imieniu wysyłającego.

W kolejnym artykule omówimy praktyczne elementy zgłoszenia, wymogi i obowiązki w transporcie odpadów niebezpiecznych i kary za niedopełnienie obowiązków wynikających z Ustawy.