Oleje odpadowe – odbiór i zagospodarowanie bez zanieczyszczenia środowiska.

odbiorca_odpadów_olejowych.jpg

Dostępne badania wielokrotnie przypominają, że 1 litr oleju potrafi zanieczyścić tysiące litrów wody, czy sporą powierzchnię gruntu. Oleje, które stosowane są powszechnie w różnych dziedzinach życia, stanowią więc duże ryzyko dla środowiska, ale i wyzwanie dla firm przetwarzających, pragnących zawrócić te ciecze w jak największej ilości na rynek pierwotny.

GRUPY OLEJÓW

Oleje wykorzystywane są w wielu maszynach i urządzeniach praktycznie w każdej branży przemysłowej. Znajdują zastosowanie w układach hydraulicznych, grzewczych, turbinach, transformatorach, jednak przede wszystkim jako ciecze smarujące w niezliczonych typach urządzeń mechanicznych. Każdy proces wykorzystujący oleje wymaga okresowej wymiany tych cieczy, stąd powstawanie dużej ilości olejów odpadowych niesie za sobą konieczność jego odpowiedniego zagospodarowania.

ZANIECZYSZCZENIA W PRZEPRACOWANYCH OLEJACH

Podstawowymi zanieczyszczeniami olejów są przede wszystkim: woda, emulsja i substancje stałe. Dostają się one do oleju na różnym etapie ich wykorzystania i już niewielka ich ilość może wpłynąć na ostateczny sposób zagospodarowania tych substancji. Istotna jest również krzywa destylacji do temperatury ok. 350 stopni C. W przypadku, w którym olej destyluje poniżej tej temperatury, mamy do czynienia z medium, którego ponowna rafinacja jest niemożliwa. 

SPOSÓB PRZETWARZANIA - RECYKLING ODPADÓW OLEJOWYCH

Recykling odpadów olejowych, w tym wypadku rozumiany przez powtórne wykorzystanie olejów jako środków smarnych jest możliwe przy zachowaniu odpowiedniej jakości cieczy. W tym wypadku zanieczyszczenia nie powinny przekraczać 5-15% objętości, a im ich więcej, tym gorsze są możliwości ponownego przetworzenia, gdyż sam proces przestaje być opłacalny. 

Każdorazowo parametry danej partii są sprawdzane dzięki skrupulatnym badaniom, które pozwalają na uzyskanie odpowiedzi, czy odpad może zostać poddany przetworzeniu w procesie R9 - Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego użycia olejów (Zgodnie z załącznikami do Ustawy o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.). 

INNE METODY PRZETWARZANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW

Jak więc zagospodarować oleje, które zawierają większą ilość zanieczyszczeń? Z Pomocą przychodzą inne metody wykorzystania, które pozwalają jednak tylko na odzysk tych odpadów. Najbardziej popularną metodą jest wykorzystanie olejów jako paliwa alternatywnego płynnego lub tzw. PASI – półpłynnego z absorbentami w postaci np. trocin, pyłów, czy innych substancji chłonnych. Oba rodzaje paliw muszą spełnić szereg wymogów jakościowych jak np. kaloryczność, płynność, lepkość, zawartość metali ciężkich, chloru, siarki. 

ODBIORCY PALIW ALTERNATYWNYCH POWSTAŁYCH PO OCZYSZCZENIU ODPADÓW OLEJOWYCH

Odbiorcami tego typu paliw w Polsce są Cementownie, które posiadają odpowiednie piece umożliwiające bezpieczne spalenie paliw oraz dysponują niezbędnymi decyzjami w zakresie przyjmowania odpadów. W Europie z tych paliw korzystają również np. Elektrociepłownie oraz te gałęzie przemysłu, które wykazują duże zapotrzebowanie energetyczne. Każda z dostarczanych partii odpadów jest sprawdzana w zakresie zgodności z oczekiwaniami przez zakładowe laboratorium, które decyduje o przyjęciu odpadu do ostatecznego przetworzenia w zakresie odzysku ciepła. 

ROZDROBNIENIE RYNKU I ODBIORCY PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW

Oleje odpadowe występują w różnych branżach, są generowane zarówno w zakładach mechaniki samochodowej podczas wymiany oleju w silniku, jak również w skomplikowanych instalacjach przemysłowych. Fakt ten sprawia, że na rynku występuje duże rozdrobnienie wytwórców tych odpadów. 

Kluczem do przetworzenia odpadów olejowych poza utrzymaniem odpowiedniej jakości surowca, jest również jego pozyskanie i odpowiednia zbiórka przez wyspecjalizowane firmy. Jak w każdym  podobnym przypadku konieczne jest posiadanie odpowiednich decyzji, ale również niezbędnych pojemników na odpady olejowe - IBC (DPPL) czy bębnów/beczek stalowych i sprzętu np. cysterny z pompami próżniowymi, samochody z windami. 

WARUNKI TRANSPORTU ODPADÓW OLEJOWYCH (PUESC)

Transport odpadów olejowych został dodatkowo obwarowany koniecznością zgłoszenia każdego kursu w ilości powyżej 500 litrów/500 kg na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (w skrócie PUESC). Każdy transport spełniający powyższe wymogi odbywa się w nadzorze rzeczywistym przez nadajniki GPS montowane na stałe w środkach transportu, lub przez aplikację z komórki. Narzędzia te pozwalają na śledzenie trasy z punktu załadunku do miejsca dostarczenia. Należy również podkreślić, że każdy transport, który nie został zgłoszony podlega wysokim karom finansowym.

OCHRONA ŚRODOWISKA, A ZAGOSPODAROWANIE PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW

Znając ryzyko zanieczyszczenia środowiska nawet niewielką ilością oleju oraz patrząc na coraz to wyższe wymagania w zakresie ich przewozu czy zagospodarowania, należy wprowadzane zmiany określić mianem proekologicznych. Najważniejszym zadaniem w zakresie olejów przepracowanych powinno być więc ich umiejętne gospodarowanie, aby jak największa ilość olejów została wykorzystana do ponownej rafinacji i mogła wrócić na rynek do pierwotnego przeznaczenia. To niewątpliwie cel, który powinien przyświecać każdemu wytwórcy odpadów tego typu.