Przepracowany olej, czyściwa, filtry - jak składować odpady by ograniczyć do minimum koszty związane z gospodarką odpadami?

przepracowany olej filtry odpady automotive

Autorem artykułu jest: Paweł Trzaska-Gerlecki

Sytuacja na rynku odpadów przemysłowych od ponad roku zmienia się bardzo dynamicznie. Sutkiem tych zmian są rosnące koszty gospodarki odpadami w firmach. Tym bardziej niezbędnym staje się przemyślane składowanie odpadów. Dlatego jako odbiorca odpadów przygotowaliśmy wytyczne, które pozwolą ograniczać koszty odbioru, transportu i utylizacji odpadów powstających w zakładach mechanicznych (takich jak przepracowany olej, filtry, czyściwa)

Jak składować przepracowany olej, filtry, czyściwa i inne odpady z warsztatów samochodowych?

W związku z tym przygotowaliśmy wytyczne dotyczące składowania odpadów z warsztatów samochodowych. Podajemy poniżej rekomendowane przez nas-odbiorcę tych odpadów-minimalne ilości do jednorazowego odbioru oraz sposoby składowania.

Szmaty, czyściwa (kod odpadu 15 02 02)

Jako odbiorca odpadów czyściwa i zaolejonych szmat polecamy składować je w mauzerze. Minimalna wymagana przez ZEME Sp. z o.o. ilość do odbioru powinna wynosić ok. 350 kg.

Przepracowany olej silnikowy (kod odpadu z grupy 13 01 ## albo 13 02 ##)

Należy je składować w bańkach lub mauzerze (koniecznie z nakrętką). Mauzer/ bańka muszą być szczelnie zamknięte do transportu. Najlepsza ilość do jednorazowego odbioru to 450-500L-nie obowiązuje wtedy rejestracją SENT. Z kolei minimalna ilość do jednorazowego odbioru wynosi 150-200L. Jest to podyktowane logistyką transportu. Dla firmy generującej mniejsze ilości olejów odpadowych proponowany sposób składowania to 200L beczki lub bańki.

Oleje odpadowe pochodzące z rynku motoryzacyjnego, to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe i oleje przekładniowe. Ponieważ są one cennym i największym źródłem oleju mineralnego, warto poświęcić im nieco więcej uwagi. Tym bardziej że są to jednocześnie odpady wysoce toksyczne dla środowiska naturalnego. Tego typu związki chemiczne, po przedostaniu się do wód, gleby, powietrza, ulegają częściowej lub całkowitej degradacji. Powstałe w ten sposób zanieczyszczenia wtórne są nieraz bardziej toksyczne od pierwotnych. Dlatego odpowiednie zagospodarowanie odpadów przepracowanego oleju ma kluczowe znaczenie w proekologicznej gospodarce odpadami. ZEME jako odbiorca odpadów, przywiązuje do tego dużą wagę.

Zastosowanie przepracowanych olejów z warsztatów samochodowych

W praktyce stosuje się kilka sposobów zagospodarowania odpadów przepracowanych olejów silnikowych:

  1. Po poddaniu ww. olejów procesom oczyszczania i przywrócenia pierwotnych właściwości, przepracowane oleje można wykorzystać zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem lub jako środek smarowy niższej klasy jakościowej.
  2. Oleje można również poddać ponownej obróbce tj. usunąć z nich zanieczyszczenia mechaniczne i wodę. W ten sposób jesteśmy w stanie otrzymać komponent paliwowy, którego jakość jest zgodna ze specyfikacją paliwa zastępczego.
  3. Kolejną metodą jest regeneracja głęboka (re-rafinacja). Polega ona na przetworzeniu fizyko-chemicznym. W wyniku pozyskuje się surowce petrochemiczne. Te z kolei możemy wykorzystać do produkcji nowych olejów smarowych lub np. lekkich olejów opałowych. Re-rafinacja jest najkorzystniejszym sposobem zagospodarowania przepracowanych olejów. Sam proces jest nieszkodliwy dla środowiska, co więcej wyprodukowanie w ten sposób olejów silnikowych, generuje niższe koszty, niż klasyczna produkcja z ropy naftowej !
  4. Recykling przepracowanych olejów. Oleje odpadowe można zastosować jako surowiec w rafinerii lub na instalacji, która z nią współpracuje. Pozwala to wyprodukować wysokiej klasy paliwa lub oleje bazowe.
  5. Możliwe jest również wykorzystanie przepracowanych olejów silnikowych bezpośrednio jako paliwo do pieców kotłowych, odzyskując ich energię cieplną. Jednak mimo niskich kosztów takiego sposobu utylizacji olejów odpadowych, nie polecamy go ze względu na generowane zagrożenie dla środowiska naturalnego. Proces jest szczególnie szkodliwy, gdy olej spala się w nieprzystosowanych do tego celu piecach.
  6. Oleje odpadowe, które ze względu na stopień zanieczyszczenia nie nadają się do regeneracji czy re-rafinacji mogą być dozowane na linii odpadów komunalnych. Spalane są wtedy razem z nimi w instalacjach do spalania odpadów komunalnych. Jako odbiorca odpadów zdecydowanie nie polecamy i nie stosujemy tego sposobu utylizacji.
  7. Duże ilości przepracowanych olejów odpadowych wykorzystuje się również jako paliwo w cementowniach. Szczególnie korzystny jest w tym wypadku fakt, że metale ciężkie, które uwalniają się w trakcie procesu spalania, są wiązane w cemencie. Dzięki temu nie stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Filtry olejowe ( kod odpadu 16 01 07*) - odpady niebezpieczne

Minimalna wymagana przez większość odbiorców odpadów (również przez ZEME) ilość do odbioru wynosi 200 kg. Filtry olejowe również polecamy składować w mauzerze.

Filtry powietrza (kod odpadu 15 02 03)

Minimum logistyczne do jednorazowego odbioru wynosi jw. 200 kg. Filtry powietrza również najlepiej składować w pojemniku typu mauzer.

Części samochodowe z tworzyw sztucznych (16 01 19)

Minimum logistyczne do odbioru to: 1 tona odpadów. Co więcej należy dopilnować, by były to tylko i wyłącznie tworzywa sztuczne, bez wtrąceń części metalowych i innych.

Opony (kod odpadu 16 01 03)

Minimalna ilość do odbioru to 20 - 30 szt., ale żeby pozbyć się ich w korzystnej cenie, powinno być ich ok 500 szt. do jednorazowego odbioru.

Szyby z samochodów (kod odpadu 16 01 20)

Odpady te również muszą być składowane osobno, nie powinny zawierać żadnych wtrąceń innych elementów.

Podsumowując, większość odpadów powstających w warsztatach mechanicznych takich jak przepracowany olej, filtry, czyściwa najlepiej jest składować w mauzerach (każdy odpad oddzielnie). Podczas odbioru, firma odbierająca zazwyczaj dostarcza na podmianę puste mauzery (ZEME Sp. z o.o. w większości przypadków zapewnia puste pojemniki na wymianę).

Łączna ilość odpadów do odbioru jednym transportem powinna wynosić ok 500 kg. Taka ilość pozwala zarówno ograniczyć koszty transportu jak i logistyki jednocześnie zwalniając z wyżej wspomnianego obowiązku rejestracji SENT.

UWAGA:

W związku z obowiązującymi od stycznia 2020 roku przepisami dotyczącymi Kart Przekazania Odpadów, zwracamy szczególną uwagę na konieczność posiadania wpisu do BDO.

Jako odbiorca odpadów przemysłowych, w świetle ww. przepisów nie możemy odebrać odpadów od Firmy, która nie posiada numeru rejestrowego BDO. Ten temat omawiamy szczegółowo w poprzednim artykule pt. "Kogo dotyczy rejestr w BDO".

Jeśli Państwa Firma generuje duże ilości odpadów-zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą odbioru i utylizacji / recyklingu odpadów.