Indeks cenowy makulatury

Indeks cenowy makulatury umożliwi Ci:

Dostęp do aktualnych cen kartonu na rynku Polskim w oparciu o ceny transakcyjne

Możliwość podejmowania lepszych decyzji o sprzedaży lub składowaniu makulatury

Weryfikację cen sprzedaży surowca u kontrahentów

Indeks Cenowy Kartonu

Miesięczny koszt dostępu do indeksu cenowego wynosi

2000.00

Formularz rejestracji


Jak działa indeks cenowy

Zadaniem indeksu jest odzwierciedlenie cen kartonu 1.04 u klientów w Polsce. Wartość indeksu to cena "na bramie" (dla instalacji w Polsce) lub "dostarczone do portu" dla instalacji zagranicznych. W celu obliczenia ceny exworks (z placu) od podanych cen należy odjąć szacowane koszty transportu.

Indeks cenowy został stworzony dla makulatury klasyfikowanej według normy PN-EN 643:2014-03 jako 1.04 Tektura falista z domów handlowych. Jest on odpowiedzią na potrzebę śledzenia zmian cen makulatury na rynku polskim, a tym samym stanowi punkt odniesienia dla stron biorących udział w obrocie makulaturą w Polsce. Dotychczas na rynku polskim brak było takiego odnośnika, w wyniku czego sprzedający zmuszeni byli do organizacji częstych postępowań przetargowych, aby reagować na dynamiczne zmiany cen, bądź też opierali się o indeksy zagraniczne, które jednak nie oddają charakterystyki zmian na polskim rynku makulatury.

Metodologia


Chcąc odzwierciedlić bieżącą sytuację na rynku cen makulatury metodologię indeksu oparto na danych pochodzących od różnych uczestników - kupujących, sprzedających i pośredników w obrocie makulaturą. Oznacza to, iż uwzględnia on zakup makulatury zarówno bezpośredni jak i pośredni przez papiernie zlokalizowane na terytorium Polski, ale także przez podmioty zagraniczne.

W przypadku kupujących zlokalizowanych na terenie Polski cena rozumiana jest jako cena zakupu makulatury od sprzedającego bez uwzględnienia kosztu transportu. W przypadku zakupu makulatury przez podmioty, do których transport odbywa się drogą morską przyjęto cenę FAS zgodnie z Incoterms tj. cenę zakupu surowca i dostarczenia do portu wyjściowego. . Podejście to zapewnia trafne odzwierciedlenie cen na terenie Polski, niezależnie od lokalizacji kupujących i sprzedających.

  • Ceny bazowe są cenami w PLN netto, dotyczą makulatury 1.04 w minimalnej ilości partii całotirowej tj. 20 Mg.
  • Indeks aktualizowany jest w cyklu cotygodniowym.
  • Dane są gromadzone, weryfikowane i przetwarzane przez niezależny zespół analityków, niepowiązanych z transakcjami na rynku makulatury, tak aby zapewnić pełną wiarygodność i bezstronność procesu.
  • Użytkownik portalu po zalogowaniu otrzymuje dostęp do danych bieżących tj. aktualnej wartości indeksu oraz wartości minimalnych i maksymalnych. Ma możliwość przeglądu danych historycznych, zarówno w formie tabelarycznej jak i na wykresie.

Zobacz co inni mówią o indeksie cenowym

Jacek Z.
Do tej pory korzystaliśmy z indeksów europejskich. na tę chwilę uważam, że indeks ZEME lepiej pokazuje ceny makulatury w Polsce.
Jacek Z.
Zygmunt W.
Dzięki indeksowi cen lepiej udaje mi się weryfikować ceny kartonu u naszych odbiorców. Do tej pory co miesiąc poświęcałem dużo czasu na porównanie ofert.
Zygmunt W.
Adam R.
Dobre narzędzie dla ludzi handlujących makulaturą kartonową. Przydałyby się podobne indeksy dla pozostałych frakcji papieru.
Adam R.
Fundusze Europejskie
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałania 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter