Zamknij
Budzik 0dni 0h 0m 0s
BEZPŁATNY WEBINAR!
Webinar dla odbiorców odpadów: Zoptymalizuj swoje codzienne operacje z ZEME 360. Zarejestruj się
Weź udział

Sprawozdanie roczne z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (do 28 lutego)

wzór-sprawozdania-ADR-1.png

Autorem artykułu jest: ZEME Sp. z o.o.

Początek roku kalendarzowego to okres sprawozdawczy. W zakresie odpadów najczęściej wymienia się roczne sprawozdanie w zakresie wytworzonych odpadów i w zakresie gospodarowania odpadami.  Często jednak podmioty zapominają o kolejnym ważnym sprawozdaniu, jakim jest przewóz towarów niebezpiecznych, a w naszym kontekście rozumianym jako transport odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR. Z poniższego artykułu przygotowanego przez naszego doświadczonego Specjalistę - uprawnionego doradcę DGSA dowiesz się, jaki jest zakres i kogo obowiązuje złożenie sprawozdania oraz jak uzupełnić formularz sprawozdania.

Zakres sprawozdania z przewozu towarów niebezpiecznych

Przytaczane sprawozdanie, obejmuje dosyć szeroki zakres i dotyczy zarówno przekazanych odpadów niebezpiecznych, jak i produktów zakupionych w danym roku kalendarzowym. Warunkiem uwzględnienia danych produktów/odpadów w sprawozdaniu są właściwości fizyko-chemiczne substancji, które klasyfikują dany towar jako niebezpieczny w myśl przepisów ADR. 

W przypadku produktów – szczegółowo informuje o tym karta charakterystyki, którą każdy producent powinien udostępnić, natomiast w przypadku odpadów – istotne jest przeprowadzenie klasyfikacji, którą zajmują się odpowiednie jednostki. Należy również zaznaczyć, że nie każdy odpad niebezpieczny, jest jednocześnie towarem niebezpiecznym – nie każdy odpad niebezpieczny podlega omawianej sprawozdawczości. 

Kogo obowiązuje złożenie sprawozdania w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych?

Sprawozdanie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych składają firmy, które prowadzą: pakowanie, napełnianie, załadunek, przewóz i rozładunek towarów niebezpiecznych, zarówno w cysternach jak i sztukach przesyłek. 

Wszystkie te czynności zostały wyszczególnione w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz.U. 2012 poz. 966).

Jakie informacje są niezbędne do przygotowania sprawozdania?

Przytaczane Rozporządzenie Ministra Transportu precyzyjnie określa, kto i za jakie czynności powinien złożyć sprawozdanie roczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Podstawową klasyfikacją jest podział ze względu na rodzaj dróg: transport drogowy, kolejowy i morski. W przypadku odpadów niebezpiecznych ograniczający się praktycznie do drogowego, sporadycznie kolejowego. Sprawozdanie składa się oddzielnie dla każdego rodzaju dróg przewozu. 

Konieczne jest również udzielenie informacji o ewentualnych awariach lub wypadkach związanych z transportowanymi towarami niebezpiecznymi.

Operacje transportowe – szczegółowe informacje do uzupełnienia sprawozdania

Pozostałe informacje zawarte w formularzu odnoszą się już bezpośrednio do operacji transportowych. Uzupełniamy więc takie dane jak:

- sposób przewozu (w cysternach, w sztukach przesyłek, luzem, MEMU – dotyczy materiałów wybuchowych),
- ilości towarów/odpadów niebezpiecznych objętych przewozem w:

  • kg (masa netto) - dla towarów stałych i gazów skroplonych, schłodzonych skroplonych i gazów rozpuszczonych, 
  • litrach - dla towarów płynnych i gazów sprężonych

- czy transportowi podlegały towary niebezpieczne dużego ryzyka (dotyczą towarów, które mogłyby zostać użyte np. przy atakach terrorystycznych),
- klasy i numery UN zakupionych towarów i oddanych odpadów (sprawozdanie jest wypełniane oddzielnie dla każdej klasy towarów), w przypadku towarów niebezpiecznych dużego ryzyka – dla każdego UN oddzielnie.

Termin i miejsce złożenia sprawozdania

Sprawozdanie przygotowuje się do 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Stosowne dane możemy znaleźć w listach przewozowych ADR, które przygotowuje nadawca do każdego transportu towarów niebezpiecznych. Sprawozdanie może przygotować i musi podpisać osoba uprawniona – tzw. Doradca DGSA, który zdał egzamin państwowy organizowany przez TDT (lista doradców DGSA dostępna jest na stronie TDT). Należy również pamiętać, że uprawnienia w tym zakresie są ograniczone czasowo i każdy Doradca musi jest ponawiać co 5 lat.

Tak przygotowane sprawozdanie, składamy następnie do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych.

Oferta ZEME

Jakie usługi świadczy ZEME?

  • Odbiór i transport odpadów (makulatury, tworzyw sztucznych, odpadów niebezpiecznych, bioodpadów, drewna i innych)
  • Dostarczanie sprzętów i urządzeń do gromadzenia odpadów - rozwiązania techniczne ściśle dopasowane do potrzeb w Twoim zakładzie
  • Obsługa dokumentacji środowiskowej - nasi Specjaliści zatroszczą się o Twoje bezpieczeństwo prawne.
  • Wsparcie dedykowanych systemów informatycznych - weryfikacja ilości i kosztów związanych z odpadami w jednym przejrzystym dashboardzie Klienta.
  • Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami na etapie projektowania Twojego zakładu. Nasi Klienci zaoszczędzili z nami do 100 000 PLN dzięki optymalizacji rozwiązań i projektu! 

Chciałbyś porozmawiać nt. zagospodarowania odpadów w Twoim zakładzie? 

Zapraszamy do kontaktu - nasi Specjaliści dobiorą dla Ciebie najlepsze rozwiązania.