Magazynowanie i przygotowanie do transportu odpadów niebezpiecznych - ważne zmiany z początkiem 2021 roku.

oznakowanie_odpadów_miebezpiecznych.jpg

Autorem artykułu jest: ZEME Sp.z o.o.

Zasady magazynowania odpadów - na podst. Dz.U. 2020 poz. 1742

Nowe wytyczne zgromadzone w rozporządzeniu z dnia 11 września 2020, przypominają, że magazynowanie odpadów powinno odbywać się na specjalnie wydzielonych i przeznaczonych do tego celu obszarach – oddzielonych od miejsc magazynowania substancji oraz przedmiotów nie stanowiących odpady.

Zaliczamy do nich: instalacje, obiekty budowlane oraz inne części budynków lub terenów.

Zasady oznakowania miejsca magazynowania odpadów

Ustawa informuje także o sposobie oznaczania miejsc przeznaczonych na magazynowanie odpadów. Aby oznakowanie było zgodne z aktualnymi przepisami, musi spełniać co najmniej te, poniższe warunki:

  • Oznakowanie musi zawierać odpowiednie kody kreskowe - wskazujące na typ magazynowanych odpadów.
  • Oznakowanie musi być czytelne oraz trwałe - tak, aby nie ulegało zniszczeniu lub zatarciu np. w wyniku działania czynników atmosferycznych.
  • Oznakowanie musi być umieszczone w widocznym miejscu – tak, aby jego odczytanie było proste i nie wymagało wykonywania dodatkowych czynności (w tym np. przestawiania czy otwierania pojemników, worków, opakowań, zbiorników itp.). Należy umieścić je od strony wejścia, wjazdu – na zewnątrz ścian, ogrodzeń lub bezpośrednio na tablicach informacyjnych stojących w miejscach składowania odpadów.
  • Oznakowanie musi być czytelne - należy nanieść je za pomocą czarnego koloru, pamiętając o minimalnych wymiarach (wysokość: 20 mm, szerokość 3 mm).

Dodatkowo, w przypadku odpadów niebezpiecznych:

  • Oznakowanie musi być wykonane za pomocą specjalnej tablicy – o minimalnych wymiarach 400 x 250 mm, na białym tle i napisem ODPADY NIEBEZPIECZNE (wykonanym czarnymi literami o wymiarach min. 35 x 4 mm). 

Wyjątki, czyli do jakich odpadów nie mają zastosowania powyższe wytyczne?

Wymagania określone wyżej nie dotyczą: urobku z pogłębiania (zawierającego substancje niebezpieczne bądź zanieczyszczonego za ich pomocą); mieszanek bitumicznych (w których znajduje się smoła i inne odpady powstałe z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych); drewna, kory, liści oraz innych odpadów drzewnych i drewnopochodnych; papieru i tektury; odzieży i tekstyliów; tworzyw sztucznych i gumy; szkła; zużytych mebli; ceramiki, kruszyw i gruzu budowlanego; odpadów z ogrodów, parków, i cmentarzy; podkładów kolejowych oraz tłucznia torowego; metali niezanieczyszczonych i zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi - w ilościach powodujących skapywania tych substancji.

Zasady przygotowania odpadów do transportu

Nowe wytyczne wprowadzają konieczność stosowania etykiet mających na celu oznaczanie transportowanych odpadów. Wspomnianymi etykietami należy oznaczać opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki oraz worki o pojemności przekraczającej 5 litrów.

Każda etykieta musi spełniać następujące wymagania:

  • Minimalne wymiary: 150 x 210 mm
  • Widoczny napis: ODPADY NIEBEZPIECZNE
  • Informacje: kod, rodzaj odpadów, zawartość oraz data rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu
  • Inne oznaczenia (np. branżowe) 
Podobnie, jak w przypadku oznaczeń stosowanych przy magazynowaniu odpadów - każda etykieta musi być czytelna, trwała i odporna na warunki atmosferyczne.

Proces postępowania z etykietami, czyli zasady ich uzupełniania i aktualizacji

Informacje na temat zawartości muszą zostać zamieszczone bezpośrednio przez wytwórcę danych odpadów. Jeżeli zmienia się ich lokalizacja - każdy kolejny posiadacz odpadów ma obowiązek aktualizacji etykiety.
Taka aktualizacja polega zazwyczaj na uzupełnieniu następnego adresu magazynowania odpadów wraz z datą rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu. Jeżeli sytuacja tego wymaga - należy dodać nową etykietę (na opakowaniu powinna pozostać także stara).

Wyjątki, czyli w jakich sytuacjach nie trzeba stosować etykiet?

Od konieczności używania etykiet zwolnione są wyłącznie odpady podlegające wstępnemu procesowi magazynowania.
Ustawodawca przewiduje używanie innych sposobów oznakowania opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków. Pod warunkiem, że zawierają one wszystkie wymienione wyżej i zarazem niezbędne informacje.