Odpady powstające w wyniku awarii i klęsk żywiołowych - klasyfikacja i postępowanie

odpady_powstające_w_wyniku_awarii_klęsk_żywiołowych.jpg

Autorem artykułu jest ZEME Sp. z o.o.

W każdej firmie, nawet najlepiej prowadzonej, może okresowo dochodzić do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej. Awarie techniczne sprzętu, błędy ludzkie prowadzące do wypadków i niebezpiecznych sytuacji oraz zdarzenia losowe czy klęski żywiołowe, niosą za sobą trudne do przewidzenia skutki. W trakcie takich wydarzeń może dojść również do niekontrolowanego powstania odpadów, których charakter może być zbliżony do odpadów wytwarzanych w procesach produkcyjnych lub zupełnie odbiegać od profilu działalności firmy.

Odpady powstające w wyniku awarii i klęsk żywiołowych

W przypadku powstawania odpadów o charakterze zbliżonym do odpadów wytwarzanych w bieżących procesach produkcyjnych, mamy na myśli sytuację, w której np. w wyniku zdarzenia/ciągu zdarzeń rozszczelnieniu ulega wanna procesowa z agresywną chemicznie cieczą (kwas, zasada), a wydostające się w sposób niekontrolowany medium następnie dzięki zabiegom służb ratowniczych zostaje zabezpieczone i zebrane. Natomiast w przypadku np. pożaru/powodzi powstają odpady o zupełnie innym składzie fizyko-chemicznym. 

Klasyfikacja odpadów powstałych w wyniku awarii i klęsk żywiołowych

Dla celów klasyfikacyjnych, w Katalogu Odpadów występują następujące podgrupy charakteryzujące omawiane zjawiska: 

16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych, w której wydzielone zostały 2 rodzaje odpadów, o kodach:

  • 16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne,
  • 16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

oraz 16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych, analogicznie podzielonych również na 2 rodzaje odpadów, o kodach:

  • 16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne,
  • 16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01.

Każdorazowo mamy więc do dyspozycji pozycję wskazującą na odpady niebezpieczne oraz odpady o właściwościach innych niż niebezpiecznych.

Służby

Podczas każdego zdarzenia nadzwyczajnego/klęski żywiołowej zmuszeni jesteśmy o zaistniałej sytuacji poinformować odpowiednie służby – np. Straż Pożarną, Inspekcję Pracy, a w przypadku powstania odpadów również Inspekcję Ochrony Środowiska, która przy współpracy z miejscowym Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska określi rodzaj powstałych odpadów oraz na podstawie właściwości zaklasyfikuje odpady, przyporządkowując im właściwą pozycję w Katalogu Odpadów.

Dalsze postępowanie z powstałymi odpadami

Kolejnym etapem będzie wybór firmy, która dysponując odpowiednimi możliwościami i oczywiście decyzją administracyjną w zakresie wymienionych powyżej kodów odpadów powstałych wskutek awarii, przystąpi do usuwania skutków konkretnego zdarzenia. Te działania mogą się rozpocząć dopiero po zgodzie ze strony służb ratunkowych, które określą bezpieczne warunki i czas rozpoczęcia prac porządkowych. Wykonywane czynności będą miały różnorodny charakter, od wypompowania odpadów płynnych (np. mieszanina wody z gaszenia z substancjami chemicznymi), kończąc na zaawansowanej rozbiórce i wywozie pozostałości obiektu. 

Problemy w gospodarce odpadami po awarii i klęskach żywiołowych

Ze względów na trudności w oszacowaniu jakości powstałych odpadów, wielu przedsiębiorców zajmujących się odpadami rezygnuje jednak z ubiegania się o decyzję w zakresie podgrup 16 81 i 16 82, co w przypadku skomplikowanych odpadów, zwłaszcza o charakterze chemicznym powoduje kłopoty ze znalezieniem odpowiedniej firmy. Praca w przypadku awarii często wymaga również szybkiej reakcji, własnego sprzętu, dyspozycyjności przez 24h na dobę, co stanowi dodatkowy argument zniechęcający firmy zajmujące się odpadami do podejmowania działań w zakresie zdarzeń nadzwyczajnych.

Jednostki specjalistyczne

Odpowiedzią na powyższe problemy są Jednostki Ratownictwa Chemicznego, które dysponują odpowiednią wiedzą, ludźmi i zapleczem technicznym, do wykonywania czynności w zakresie porządkowania terenów przemysłowych. Wraz z podstawowymi jednostkami Straży Pożarnej, potrafią one skutecznie zabezpieczyć teren zdarzenia losowego, czyli miejsce powstania odpadów, przeciwdziałając negatywnym skutkom ewentualnych zaniechań wynikających z niewiedzy właściciela terenu lub jego błędnych decyzji. Często to właśnie te jednostki prowadzą współpracę z instalacjami, które specjalizują się w zagospodarowaniu powstałych odpadów. Skontaktuj się z nami, zadbamy o to, żeby Twoje odpady trafiły do odpowiednich instalacji. 

Minimalizowanie skutków awarii

Dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo, zwłaszcza takie, które w swoich procesach korzysta z dużych ilości substancji chemicznych, o różnym stopniu zagrożenia wynikającego z właściwości tych substancji, prowadzi okresowe szkolenia w zakresie ochrony ppoż. Niewiele organizacji jednak zabezpiecza się i prowadzi ustalenia na wypadek ewentualnych zdarzeń losowych. Warto więc spojrzeć szerzej i wychodząc ponad konieczne szkolenia poszerzyć wiedzę pracowników o postępowanie w przypadku awarii, aby w momencie zagrożenia postępowanie było jak najbardziej celowe, gdyż wówczas każda minuta ma ogromne znaczenie dla zdrowia i życia pracowników, obiektów firmy oraz co bywa zaniedbywane - środowiska naturalnego. 

Oferta ZEME

Zapewniamy wszelkie wsparcie w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska i kompleksowej gospodarki odpadami.

Mamy doświadczenie w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów powstałych w wyniku wypadków i awarii oraz w wyniku klęsk żywiołowych - w tym również odpadów niebezpiecznych.

Zapraszamy do kontaktu.